English中文

Supplier Essentials (Vietnamese)

2 lessons; 29 minutos

Target audience: Senior Managers; HR Managers; Production Managers

1. Chính Sách Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Ứng

16 minutes. Learning Objectives:

  • Hiểu được lợi ích của việc kết hợp “Trách nhiệm Xã hội Của Doanh Nghiệp” trong việc chọn lựa tìm nguồn cung ứng cho công ty
  • Điểm lại những cách thức tốt để hòa nhập sự thực hiện chính sách “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” trong các quyết định chọn nguồn cung ứng
  • Học biết cách tiếp cận phù hợp cho từng mối quan hệ kinh doanh mới hay hiện có.

2. Bộ Qui Tắc Ứng Xử

13 minutes. Learning Objectives:

  • Học biết ý nghĩa và tầm quan trọng của một Bộ Qui Tắc Ứng Xử
  • Biết những bước thực hiện quan trọng để triển khai Bộ Qui Tắc tiên tiến nhất.
  • Nắm vững các lãnh vực căn bản và nhóm đề tài của một Bộ Qui Tắc đầy đủ.