English中文

Factory Essentials 1(Vietnamese)

4 lessons; 66 minutes

Target audience: Senior Managers; HR Managers; Production Managers; EHS Managers

1. Quản Lý Lương (Cơ Bản)

19 minutes. Learning objectives:

  • Hiểu những những thách trong hệ thống tính lương theo thời gian và lương theo sản phẩm.
  • Học được cách thực hành tốt trong việc quản lý lương bổng và ứng dụng cho cả hai cách tính

2. Kỹ Năng Quản Lý An Toàn Lao Động Và Sức Khỏe

17 minutes. Learning objectives:

  • Biết được những lợi ích, những nguyên tắc chính mà chương trình An Toàn Lao Động và Sức khỏe mang lại.
  • Học được cách xây dựng một hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe

3. Bảo Vệ Môi Trường (Cơ Bản)

15 minutes. Learning objectives:

  • Hiểu được kỳ vọng của khách hàng về việc quản lý tác động môi trường.
  • Biết hướng nổ lực của bạn vào đâu để đáp lại kỳ vọng của khách hàng lại giảm được chi phí sản xuất.
  • Học biết 8 nguyên tắc cơ bản cho việc quản lý môi trường.

4. Chương Trình Hành Động Khắc Phục

15 minutes. Learning objectives:

  • Biết ý nghĩa và mục tiêu của một chương trình Hành Động Khắc Phục
  • Hiểu cách đưa ra một chương trình hành động khắc phục , nêu lên nguyên nhân gốc rễ, đề xuất giải pháp phòng tránh .
  • Học biết cách ứng dụng hiệu quả để thực hiện một chương trình Hành Động Khắc phục